Knihovní řád

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Základní knihovna v Nové Roli a Obecní knihovna v Mezirolí

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1 Právní zakotvení 

1. V souladu se zřizovací listinou Základní knihovny v Nové Roli č.j.26/6-1 podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon ( dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny ( dále jen KŘ).

2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( KZ)

b) Zákon č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů( autorský zákon)

d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 

1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 KZ

2. Základní knihovna v Nové Roli je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích  knihovny. 

 

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 14. Jsou to zejména :

a) výpůjční služby

aa) půjčování v budově knihovny ( ve studovnách) – prezenční půjčování

ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování 

b) meziknihovní služby

ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR

bb) mezinárodní meziknihovní služby 

c) reprografické a jiné kopírovací služby 

d) informační služby

da) poradenská služba- informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny

db) bibliograficko-informační služba, informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší

dc) lokačně-informační služba, zjišťování a informace o dostupnosti fondů

dd) přístup do bází dat lokálních i na síti

de) přístup na internet

df) konzultační služba  

e) propagační služby

ea) pořádání výstav

eb) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání

ec) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.

ed) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele  

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. A) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž. 

3. Knihovna účtuje poplatky ( úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.

Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.  

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené ceníkem, který

je přílohou KŘ.  

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 4 Registrace uživatele 

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu čtenáře knihovny na základě vyplněné přihlášky čtenáře ověřené knihovníkem

podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření. 

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních

údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. Jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit.

V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. 

3. Knihovna poskytuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. podle Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny, které je přílohou č. 2

tohoto KŘ a složí zároveň jako závazná vnitřní směrnice, dále podle tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány

vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem

ověřuje.

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností

uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony: 

a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:  

a) základní identifikační údaje uživatele ( povinné)  

aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození. U zahraničních uživatelů zjišťuje knihovna stát, který vydal průkaz totožnosti

ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá

souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. prezenční

studium dokumentů ve čtenářských prostorách knihovny, služby čítáren                                                                                                                                                                                                                       

ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí

se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně

vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR.  

ad) knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto

před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomu zabránil.  

b) další kontaktní údaje uživatele ( dobrovolné – pokud je uživatel uvede):       

ba) akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, další možná spojení na uživatele, která uvedl ( telefon, fax, e-mail a obdobně),  

c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje

uživatele.   

6. Knihovna dále o uživateli vede:  

a) údaje služební: údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky

vztahující se k porušení ustanovení KŘ, b) údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem

a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle §11 odstavce 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel – viz příloha č. 2- Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny. 

 

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro

udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.  

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou

škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.  

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

 

Čl. 6 Pokyny pro používání výpočetní techniky 

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy

na příslušném počítačovém pracovišti.  

2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto  

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.  

4. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo Internetu.  

5. Uživatel nesmí :

a) žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu

nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem ( včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně

ohlásit službě,  

b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani

používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.  

6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo

sítě., dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím                                                                           

zanesenými počítačovými viry.        

7. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.  

8. Získané informace a data ( v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno

je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke

komerčním účelům.  

9. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů ( autorský zákon)) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné ( viz zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů

v informačních systémech). 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7 Způsoby půjčování 

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu ve volném výběru nebo objednáním požadovaného dokumentu z depozitního skladu, případně po objednání

uživatelem on-line. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné pro jejich uložení do počítačové báze. 

2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

 

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování 

1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna.  

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:  

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození  

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny  

c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)  

d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničích knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně ( prezenční) jako podmínku.  

3. Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, případně jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či

krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného

dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.   

 

ČL. 9 Počet půjčených svazků 

1. O počtu půjčených svazků mimo budovu rozhoduje knihovna

 

 

Čl. 10 Postupy při půjčování 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.  

2. Uživatel může písemně ( dopisem, elektronickou poštou,) požádat o objednání požadovaných dokumentů.  

3. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lhůta pro vyhledání a půjčení

dokumentů po objednávce bez přesného uvedení identifikačních údajů dokumentu se prodlužuje o dobu nutnou k zjištění a ověření těchto údajů.  

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on- line. Žádá-li stejný

dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.  

 

Čl. 11 Výpůjční lhůty 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc, výpůjční lhůta může být prodloužena – u řádných výpůjček mimo budovu se

výpůjční doba prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá- li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech

je možno povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.  

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před

uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.  

 

Čl. 12 Vracení vypůjčeného dokumentu 

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním,

psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.  

 

Čl. 13 Ručení za vypůjčený dokument 

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu. Kdy má dokument vypůjčen.  

 

Čl. 14 Obecná ustanovení o půjčování 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.  

 

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu 

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam ve svém výpůjčním systému. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání

obdrží potvrzení o vrácení.  

2. Vrací-l uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji

knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.  

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení- viz příloha č. 1 – Ceník  

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vracení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní

cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.  

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

 

Čl. 16 Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách 

1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny  

2. Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty

z příručních knihoven. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo novin.  

3. Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty, vypůjčené z fondu českých a zahraničních knihoven ( meziknihovní služby). Uživatel může studovat ve

studovnách dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce. 

 

Čl. 17 Přístup do studoven 

1. Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele.  

2. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. v šatně knihovny.  

3. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků

knihovny.  

4. Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet

tekutiny a potraviny.  

5. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jenctakových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické

přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníkacvykonávajícího službu ve studovně. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické

rozvodné skříně ( nad 60W) může povolit výjimečně pověřený pracovník knihovny.c 

 

Čl. 18 Obsazování míst ve studovnách 

1. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto přidělené místo dodržet. Uživatel, který

studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa.

2. Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro

jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na dobu delší, než stanoví oznámení ve studovně.  

 

Čl. 19 Meziknihovní služby 

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službu z jiné knihovny v ČR

podle § 14 KZ a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.  

 

Čl. 20 Reprografické a jiné kopírovací služby 

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.  

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených dokumentů v rámci meziknihovních služeb.

Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.   

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je –li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.  

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá

ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva

a souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.  

 

Čl. 21 Ztráty a náhrady 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku

o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo poškození dokumentu.  

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna dle čl. 24 tohoto KŘ.  

3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.  

 

Čl. 22 Zálohy, kauce a placení předem 

1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu.  

2. Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení

výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.  

3. Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací pro občany i instituce v zahraničí, případně pro zahraniční knihovny, s nimiž není knihovna

v pravidelném styku, může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.  

 

Čl. 23 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 

1. Poplatek z prodlení: Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá – li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je

knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.  

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:  

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných

upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.  

b) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje poplatek  

c) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou

právní úpravou.  

3. Ztráta průkazu uživatele: Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.  

4. Propadnutí kauce:  

a) nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny,  

b) propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu , zaplacení poplatku z prodlení, případně nárok na náhradní

vyrovnání závazků v souladu s KŘ.  

 

Čl. 24 Náhrada všeobecných škod 

1. Uživatel ( instituce) je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se

stanoví: „ Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).  

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:  

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,  

b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání

dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,  

c) finanční náhrada, která se skládá z těchto položek:

ca) cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,  

cb) cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty ( jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu)  

3. Při postupu podle bodu b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu( např. ztráta

jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).  

4. Při náhradě podle bodu a-c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody ( administrativní agenda, bibliografické

zjišťování atd.) za jeden dokument.  

5. Při náhradách podle bodu b, c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na

úhradu zpracování náhradního dokumentu poplatek za jeden dokument.  

6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů  

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 25 Výjimky z Knihovního řádu 

Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny

 

 

Čl. 26 Přílohy Knihovního řádu 

1. Ceník

2. Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny  

 

Čl. 27 Účinnost Knihovního řádu 

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem : 1.1.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

Příloha č. 1.

 

Ceník

 

1. Čtenářské poplatky: za jeden kalendářní rok

a) dospělí: 80,- Kč

b) důchodci: 40,- Kč

c) studenti: 40,- Kč

d) děti: 20,- Kč

e) jednorázová registrace : 20,- Kč

 

2. Ztráta knihy, periodika a ostatních dokumentů

a) součastná cena knihy + 50%

b) stejný výtisk knihy + 10,- Kč

c) fotokopie knihy

 

3. Ztráta čtenářského průkazu

a) dospělí: 20,- Kč

b) děti: 10,- Kč

 

4. Internet

Pro registrované uživatele 1 hodina denně zdarma

 

5. Sankční poplatky z prodlení

a) I. upomínka: 10,- Kč

b) II. upomínka: 15,- Kč

c) III upomínka: 30,- Kč

d) IV. upomínka: 60,- Kč

e) V. upomínka: 120,- Kč

f) VI. upomínka: 240,- Kč

 

Obecní knihovna Mezirolí

 

Čtenářské i ostatní poplatky stejné jako v Základní knihovně v Nové Roli

 

Pobočka – knihovna v Domě s pečovatelskou službou

 

Čtenářské poplatky 0- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů knihovny

 

1. Oznamovací povinnost

 

Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem

osobních údajů svých čtenářů.

 

2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

 

Ochrana majetku pořízených z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak

knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.

 

Poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude knihovna čtenáře kontaktovat v

případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to čtenář sám

vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o

provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě

knihovních fondů.

 

Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy –

zejména zákonem č. 257/2001 Sb.,( knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb.,

O účetnictví a zřizovací listiny knihovny.

 

3. Rozsah zpracování osobních údajů čtenářů

 

Základní ( povinné) identifikační údaje čtenáře: Jméno, příjmení, adresa bydliště,

Datum narození. K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz.

Tyto údaje je čtenář povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud

chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud čtenář nedá souhlas s jejich

zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně

( prezenční studium dokumentů uložených ve čtenářských prostorách knihovny,

služby čítáren)

 

Další kontaktní údaje ( pokud je čtenář uvede): Kontaktní či přechodná adresa, další

možná spojení na čtenáře ( telefon, fax, e-mail apod.) – údaje dobrovolné

 

Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenář je osoba nezletilá, jsou

v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje čtenáře.

 

Údaje využívané pro statistické účely ( pokud je čtenář uvede) – údaje jsou dobrovolné

 

Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod.

 

Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a

knihovnou.

 

4. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny

 

Uchovávání na originálních písemnostech ( přihláška čtenáře, účetní doklady). Tyto

písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen

přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky( zamčené dveře, zamčené archivní

skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je

omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních

úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci.

Uchovávání v počítačových databázích, které jsou uloženy na vybraných serverech.

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv

stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

5. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

 

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci

pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny ve výše uvedeném rozsahu a účelu

a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších

závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů

a ověřovat je podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které

by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů ( např.

sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo

jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu

třetích osob k osobním údajům čtenářů knihovny.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně

Vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví nesouhlas

nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň

lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy,

opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že

došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro

ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

6. Ukončení ochrany osobních údajů

 

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne

Výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna

Provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností

(přihlášky, změnové formuláře,)které uživatel vyplnil, případně anonymizaci

Identifikačních údajů v počítačových databázích

 

7. Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů

 

Knihovna musí čtenáře informovat písemně a ihned o tom, že v případě čtenářské

registrace bude zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit účel jejich zpracování

a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Čtenář se musí předem dozvědět,které

osobní údaje jsou základní ( povinné) i to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne

souhlas s jejich zpracováním, nemohou mu být určité ( adresné) služby poskytovány.

TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |   Mapa stránek