Z historie

o   

Knihovna   

    Knihovna založena roku 1946 z dobrovolných darů občanů, potom na prosebné dopisy získala knihy od nakladatelství, ministerstva školství, zemského NV apod. Celkem 505 knih ( z toho 198 německých, 273  beletrie pro dospělé, 34 knih pro mládež).Nejdříve byla knihovna umístěna v budově školy, pak v budově MNV (původně obecní pastouška, adaptace 1940). Po zřízení knihovny přijela návštěva z ministerstva informací a osvěty a činnost schválila. V knihovně též vyloženy časopisy. Dle zápisů v kronice v letech 1956 a 1958 trpěla knihovna nedostatečným knižním fondem, nejvíce členů bylo mezi školní mládeží, vypůjční činnost upadala. V roce 1959 změny k lepšímu, knihovník pan J. Janda dal do pořádku knižní fond ( zabalil knihy, roztřídil, pořídil pořádný soupis..). Po dokončení 700 knih k zapůjčení. Za rok 400 vypůjček, převážně od občanů německé národnosti.

    Dle zápisů v kronice do roku 1964 činnost opět vázla vinou nedostatečného knižního fondu. V této době již byla obec sloučena s Novou Rolí.

    Knihovníci se střídali ( paní Anna Plšková, Larisa Hanzlíková, Jana Panhansová). Od léta 1981 působí v knihovně Jana Tintěrová, z jedné místnosti se knihovna rozšířila do dvou a při generální opravě budovy byly místnosti spojeny. Bylo zavedeno plynové topení, voda, vybudováno sociální zařízení. Rekonstrukce proběhla na přelomu let 2001-2002. V roce 2002 byly z projektu Ministerstva kultury na technické vybavení knihoven uvolněny finance a knihovna je od května 2002 připojena na internet. V roce 2003 byl přečíslován knižní fond, nalepeny kódy do všech knih a v říjnu (Týden knihoven) bylo slavnostní zahájení automatizovaného systému a v knihovně se začaly půjčovat knihy přes PC v systému Lánius. Od roku 2008 jsme přešli na program Clavius.

    Obecní knihovna Mezirolí je pobočkou Základní knihovny Nová Role. Knižní fond je doplňován Základní knihovnou Nová Role a Krajskou knihovnou Karlovy Vary.

 

 

Obec

    Původně Sittmessgrün, založen asi koncem 13. století, stejně jako Nová Role a Nejdek, kde se tehdy u sadili první cínaři (kolem roku 1255). Místní staré názvy " Schlossberg" a Schlossgarten" naznačují, že ve 14. století sídlil v Sittmesgrünu středověký rytíř, návrší za MNV (dnes za knihovnou). Zámeček spálili husité v létech 1428-1429, ale mohl být spálen i Vilémem z Ilburku, který si roku 1442 podmanil usedlosti hraběte Šlika v loketském kraji vraždami a požáry.

    Název Sittmesgrün změněn na návrh místních občanů na Mezirolí 14. dubna 1920. Dnes je Mezirolí součástí obce Nová Role. (vybráno z kroniky založené 18. ledna 1949, nejstarší historie byla přepsána z kroniky německé)

 1. 2.

    1.Historická mapa z let 1836-52. Obec Mezirolí se skládala ze dvou částí. Horní,již zmiňovaný"Sittmessgrün"a dolní část (křižovatka na Novou Roli a Nejdek,)"Taschen".

    2.Současná mapa Mezirolí. 

    3.Digitální kroniky - v letech 2013 a 2014 došlo k digitalizaci historických kronik města Nová Role  a také kroniky Mezirolí. Nyní je již možno tyto materiály shlédnout v digitální podobě tak, jak byly napsány, některé předválečné a meziválečné v německém jazyce, novější již v češtině. Neváhejte tedy a nahlédněte do minulosti dávné i novější!

 Porta Fontium
Digitalizované kroniky naleznete na serveru www.portafontium.cz 

a kroniky Mezirolí http://www.portafontium.cz/chronicle/soap-kv/00264-obec-meziroli-1949-1964  

 

Karlovy Vary

Kronika obce

Mezirolí

1921

 

 

Karlovy Vary

Kronika obecné, národní a základní školy

Mezirolí

1927–1961

 

 

Karlovy Vary

Kronika obce

Mezirolí

1949–1964

 

  

Pověst

    Skoro každé místo má nějakou pověst, ani Mezirolí není vyjímkou.  Pověst v Mezirolí je "O zakleté nevěstě"

    Na úpatí kopce Strážiště u Mezirolí leží již od pradávna hromady žulových balvanů. Vypráví se o nich, že je to zkamenělá výbava nešťastné nevěsty z Mezirolí. Podle počtu skalek lze usoudit, že sličná nevěsta měla peřin a výbavy opravdu dost. a dost.

    Podle pověsti nevěsta chodila za svitu měsíce na rozlehlý palouk, kde rozprostírala své jemné bílé prádlo a povlaky. Při kropení prádla si smutně prozpěvovala. Její noční zpěv neunikl pozornosti nespavých mládenců. Za měsíčních nocí se zvědavě plížili k palouku. Ti odvážnější podstrkovali k prádlu nevěsty i něco svého, neboť slyšeli, že když se prádlo kropí vodou z čarovného kropáče, do rána je pod ním hromada zlata...

    Těch, kteří chtěli rychle zbohatnout, bylo dost a dost. Nenašel se však nikdo, kdo by nevěstu vysvobodil z jejího zakletí. Nález zlata pod běleným prádlem také nikdo nehlásil.

    Na paloucích okolo Mezirolí zůstaly jen ty hromady žulových kamenů

                  

 

Poklad

 se našel úplnou náhodou na jednom z mnoha pahorků v únoru 2016, ale nevěstino zlato to nebylo. Bližší informace v tisku viz. následující odkaz.

 http://www.novinky.cz/domaci/394409-muz-na-karlovarsku-hledal-kameny-na-zahradku-nasel-poklad-stary-3000-let.html

TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |   Mapa stránek